Conceptes bàsics

Som una companyia transparent. Així que hem preparat una llista de termes «asseguradors» que estem segurs t’ajudaran a entendre el redactat de la teva pòlissa.

Malgrat això, estem a la teva disposició per aclarir qualsevol aspecte.

Capital assegurat

És el valor atribuït pel titular de la pòlissa d’assegurança als béns declarats en el contracte.

Franquícia

És un import fix o un percentatge aplicat sobre el cost d’un sinistre que anirà a càrrec de l’assegurat, segons acordat prèviament entre assegurat i asseguradora.
Robatori: És la sostracció il·legítima de béns amb utilització de força sobre les coses per tal d’accedir als llocs on aquests es troben, o mitjançant actes d’intimidació o violència, realitzats sobre les persones que els custodiïn o vigilin.

Espoliació o atracament

Apropiació il·legítima dels béns de l’assegurat, realitzada per tercers, amb ànim de lucre, contra la voluntat d’aquest i mitjançant violència o sota amenaces que posin en perill evident la integritat de les persones.

Furt

Apropiació il·legítima dels béns de l’assegurat, realitzada per tercers, amb ànim de lucre, sense utilitzar força en les coses ni violència, ni sota amenaces a les persones.

Infra-assegurança

Situació produïda quan el valor que l’assegurat o prenedor de la pòlissa atribueixen a l’objecte assegurat en la pòlissa és inferior al que realment té.

Prima de l’assegurança

És el preu de l’assegurança. Els diners que l’assegurat paga a l’asseguradora a canvi de la cobertura del risc contractat. La companyia asseguradora, en cobrar aquesta prima, està obligada a complir amb els termes especificats en el contracte o pòlissa d’assegurança.

La prima està predeterminada per l’asseguradora segons moltes variables i ha de ser l’adequada per tal que la companyia pugui atendre els sinistres declarats pels assegurats.

Regla d’equitat

Si les circumstàncies del risc són diferents de les conegudes per l’asseguradora per inexactitud en les declaracions del prenedor o de l’assegurat, o per modificació posterior del risc sense haver-ho comunicat, la indemnització es reduirà proporcionalment a la diferència entre la prima convinguda i la que s’hagués aplicat si s’hagués conegut la veritable entitat del risc.

Regla de proporcioanlitat

Si en el moment del sinistre la suma assegurada és inferior al valor de nou dels béns assegurats, la companyia indemnitzarà el dany causat en la mateixa proporció en la qual aquella cobreix l’interès de l’assegurat.

Robatori

És la sostracció il·legítima de béns amb utilització de força sobre les coses per tal d’accedir als llocs on aquests es troben, o mitjançant actes d’intimidació o violència, realitzats sobre les persones que els custodiïn o vigilin.